Általános Tudnivalók Telephelyek és szervezeti egységek

Családsegítés


Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás a szociálisan rászorulók részére.

 

 • Családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében segítségnyújtás a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt rászoruló személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetéshez szükséges képességek megőrzése céljából.
 • Az általános segítő szolgáltatáson túl speciális segítő szolgáltatás nyújtása:
 • Tartós munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel küzdők, fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők és családtagjaik számára.
 • Ifjúsági tanácsadás működtetése és információs szolgáltatásokat biztosító programok szervezése.
 • A rendszeres szociális segélyben részesülők számára egyénre szabott együttműködés a helyi önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás alapján.


A családsegítő szolgálat:

 

 • figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét,
 • veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben,
 • tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról,
 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,
 • segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében,
 • meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében,
 • családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldását,
 • pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
 • programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a működési területén élő lakosság számára,
 • segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
 • szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új szociális ellátások bevezetését,
 • segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését,
 • felkérésre részt vesz környezettanulmányok készítésében.


A szociális ellátás igénybe vétele önkéntes, a családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

A családsegítő szolgálat tevékenységét az egyénre, családra vonatkozóan elkészített esetnapló alapján, személyes kapcsolat keretében végzi.
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevő és a családsegítő szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása a forgalmi naplóban történik
Az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást esetnaplóba kell dokumentálni. A segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor – az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva – írásban kell rögzíteni.

A családsegítő szolgálat a klientúrával kapcsolatos dokumentációkat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.

Általános Információk

Cím:
1056 Budapest, Havas u. 2.
(bejárat: Molnár u. 37.)

 

Megközelíthető:

 • 2 –es villamos Fővám téri megálló
 • M4 metró Fővám téri megálló
 • 47-49-es villamos Fővám téri megálló

térkép

 

Tel./Fax:

302-0100
302-3307
302-3308

 

Intézményvezető:


Molnár Péter