Általános Tudnivalók Telephelyek és szervezeti egységek

Gyermekjóléti szolgáltatás


Gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja:

  • a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,
  • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
  • a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését,
  • a családjából kikerült gyermek visszahelyezését, utógondozását.

 

 • A gyermekjóléti szolgáltatást végző Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, ill. szolgáltatókkal,– szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez ellátások teljesítésével, ellátások közvetítésével, szervező tevékenységgel.
 • együttműködik a hatósággal,
 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
 • szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, az együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • nevelési - oktatási intézmények gyermekvédelmi feladat ellátásának segítése,
 • a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • a védelembe vett gyermekek egyéni gondozási – nevelési tervének elkészítése,
 • családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, szükség szerint mediáció, azaz konfliktuskezelő módszer alkalmazásával,
 • az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése,
 • javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
 • a családjából kiemelt gyermek érdekében a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • felkérésre környezettanulmány készítése,
 • közreműködés az örökbefogadásban, környezettanulmány készítése, véleményalkotás az örökbe fogadni szándékozók családi és lakáskörülményeiről, az örökbefogadó szülő és gyermek kapcsolatának figyelemmel kísérése, a gyermek családba történő beilleszkedésének elősegítése,
 • a családgondozás eredményessége érdekében esetmegbeszélés szervezése, amely történhet esetkonferencia és szakmaközi megbeszélés formájában. Ez utóbbi évente legalább 6 alkalommal kerül megrendezésre.
 • minden év március 31-ig kerületi szintű tanácskozás szervezése,
 • egyéb szolgáltatás keretében iskolában végzett szociális munka.


Célja:

 

 • prevenció,
 • mentálhigiénés segítségnyújtás, iskolai problémák kezelése,
 • szociális problémák felkutatása, kezelése,
 • deviáns magatartás, szenvedélyszer használat kezelése,


A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele alapellátás formájában önkéntes. Megállapodásban rögzítik a felek az együttműködést, annak megvalósíthatóságát, a gyermek körül kialakult problémák elhárítása érdekében.
A védelembevétel kötelező jellegű, szoros, irányított együttműködést igényel a családgondozó és szülő között.
A szolgáltatás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell az ellátás tartalmáról és feltételeiről, az intézmény által vezetett, rá vonatkozó nyilvántartásokról.
A szolgáltatást igénybe vevő a tájékoztatás tudomásul vételét aláírásával igazolja.
A gyermekjóléti szolgálat az Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által kiadott „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlapjain dokumentálja a gyermekekkel kapcsolatos teljes gondoskodási folyamatot.
Az adatlapok információkat gyűjtenek, tárolnak, feladatokat generálnak, követik, vezérlik, összefoglalják a gondozási tevékenységet.
A gyermekjóléti szolgálat ezen adatlapokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.

Általános Információk

Cím:
1056 Budapest, Havas u. 2.
(bejárat: Molnár u. 37.)

 

Megközelíthető:

 • 2 –es villamos Fővám téri megálló
 • M4 metró Fővám téri megálló
 • 47-49-es villamos Fővám téri megálló

térkép

 

Tel./Fax:

302-0100
302-3307
302-3308

 

Intézményvezető:


Molnár Péter