Általános Tudnivalók Telephelyek és szervezeti egységek

Házi segítségnyújtás

 

 • Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
 • Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
 • Az alapvető ápolási és gondozási feladatok elvégzését,
 • Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést
 • A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
 • A házi segítségnyújtás igénybe vételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
 • A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
 • A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenységet főállású szociális gondozók végzik.
 • A gondozást a szociális gondozók gondozási terv alapján végzik. A folyamatos gondozás során a szociális gondozónő javaslatára bővülhet, ill. korlátozódhat a gondozási feladatellátás tartalma a gondozott állapotának figyelembe vételével. A szociális gondozó napi gondozási tevékenységéről gondozási naplót vezet. A gondozási feladatokban valamint az ellátást igénybe vevő egészségi állapotában bekövetkezett változást, a gondozási lapon kell vezetni. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a vezető gondozónő kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
 • A szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni.
 • A házi segítségnyújtást megelőzően a vezető gondozónőnek egyszerűsített előgondozást kell végezni.
 • Az előgondozás célja:
 • az ellátást igénybe vevő szociális helyzetének, egészségi állapotának megismerése,
 • annak mérlegelése, hogy a szolgáltatás megfelel-e az igénybevevő állapotának és szükségleteinek,
 • az ellátást igénybevevő tájékoztatása az ellátás módjáról, a térítési díjról.
 • A házi segítségnyújtás adminisztratív lebonyolítása a vezető gondozónő feladata.
 • A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát, a gondozási tevékenységet a vezető gondozónő a jogosult egészségi állapota, szociális helyzete valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével, az egyén szükségleteinek megfelelően határozza meg.
 • Tájékoztatja a kérelmezőt:
 • az ellátás tartalmáról,
 • a panaszjog gyakorlásának módjáról,
 • a fizetendő személyi térítési díjról,
 • a mulasztás következményeiről
 • A házi segítségnyújtásban az ellátásért, gondozásért térítési díjat kell fizetni, melyet jogszabályok és Belváros-Lipótváros Képviselő-testülete a mindenkor hatályos 12/2007. (III. 12.) sz. rendeletében meghatározott előírások szerint a vezető gondozónő javaslatára az intézményvezető állapít meg.

A házi segítségnyújtás biztosításáról az Egyesített Szociális Intézmény vezetője dönt kérelem, környezettanulmány, orvosi igazolás, a jövedelmet igazoló szelvény, valamint a vezető gondozónő javaslata alapján.

Általános Információk

Cím:
1056 Budapest, Havas u. 2.
(bejárat: Molnár u. 37.)

 

Megközelíthető:

 • 2 –es villamos Fővám téri megálló
 • M4 metró Fővám téri megálló
 • 47-49-es villamos Fővám téri megálló

térkép

 

Tel./Fax:

302-0100
302-3307
302-3308

 

Intézményvezető:


Molnár Péter